Álbmotčoahkkima loahppaboađusin šattai cealkámuš

Ellos Deatnu! lei bovden báikkálaččaid ságastallat ođđa Deanu soahpamuša birra 25.6. Ohcejogas. Báikki alde ledje badjel 50 olbmo. Čoahkkaneami loahppaboađusin šattai cealkámuš, mas álbmotčoahkkin gáibida ollislaš hálddašeami Deanu čázádaga badjel.

Cealkámuš:

 •       Deanučázádat gullá guovllu álbmogii mas lea vuoigatvuohta ja geatnegasvuohta ieš mearridit, dikšut, áimmahuššat, dutkat, ja hálddašit iežas čáziid ja sisaboađuid.
 •       Mii eat dohkket stáhtaid iežamet eatnamiid ja čáziid oamastit ja hálddašit.
 • Deanučázádat ja buot dasa gullevaš doaimmat eai gula stáhtaide.
Ellos Deatnu čoaggá namaid cealkámuššii ja doaimmaha cealkámuša vástideaddji virgeolbmuide Norggas ja Suomas dalle go namat leat čoggon doarvái.

Paikalliset vaativat itsemääräämisoikeutta Tenonlaaksossa ja sen vesialueella

Ellos Deatnu! -ryhmä järjesti sunnuntaina 25.6.2017 avoimen keskustelutilaisuuden Utsjoen Áilegas-talossa. Tilaisuuteen osallistui Ellos Deatnu! -ryhmän aktiiveja, paikallisia joen molemmin puolin sekä muita Tenon vesialueella asuvia.
Tilaisuudessa puhuttiin erityisesti Tenojoen vesistön lohikannan sekä paikallisen kulttuurin tulevaisuuden turvaamisesta. Lisäksi tilaisuudessa kerrottiin Ellos Deatnu! -ryhmän toiminnasta ja Čearretsuolun (Tiirasaaren) moratoriosta sekä kuunneltiin paikallisten kokemuksia ja tuntemuksia.
Paikallinen yhteisö on tilaisuudessa laatinut ja allekirjoittanut julistuksen, johon yhteisö ja Ellos Deatnu! -ryhmä ryhtyvät keräämään nimiä. Julistuksessa todetaan seuraavaa:
 • Tenon vesialue kuuluu alueen kansalle, jolla on oikeus ja velvollisuus itse määrätä, hoitaa, huolehtia, tutkia ja hallita omia vesialueitaan sekä niiden tuottoja.
 • Me emme hyväksy omilla maillamme ja vesialueillamme valtioiden omistusta ja hallintaa.
 • Tenon vedet kaikkine siihen kuuluvine toimineen eivät kuulu valtioille.


Ellos Deatnu! [Eläköön Teno!] -ryhmä vastustaa uutta Tenon sopimusta ja edistää väkivallattomin keinoin saamelaisten itsemääräämistä ja paikallista hallintoa Tenon seudulla. Ryhmään kuuluu paikallisia saamelaisia Tenon molemmin puolin sekä muita aktiiveja.

Lokala kräver självbestämmelse vid Tana-älven

Ellos Deatnu! -gruppen ordnade ett offentligt diskussionstillfälle på söndagen den 25.6.2017 i Áilegas-huset (Utsjoki). Såväl medlemmar från Ellos Deatnu! -gruppen som lokala och andra invånare från Tana-området deltog.
I tillfället diskuterades speciellt försäkrandet av laxpopulationens och den lokala kulturens framtid. Även Ellos Deatnu! -gruppens aktiviteter och moratoriet i Čearretsuolu (Tiirasaari) diskuterades. Lokala berättade fritt om sina erfarenheter och upplevelser.
Deltagarna har utarbetat och underskrivit en deklaration, som deltagarna tillsammans med Ellos Deatnu! -gruppen kommer att sprida vidare för att få fler underskrifter. Deklarationen lyder som följande:
 • Vattnet i Tanaälven hör till folket i området. Folket har både rättigheten och skyldigheten att själv bestämma, behandla, sköta om, forska och förvalta deras egna vattenområden samt dess avkastning.
 • Vi accepterar inte staternas ägande och förvaltning över våra land- och vattenområden.
 • Tanaälvens vattenområde, inklusive all dess funktioner, tillhör inte staterna.
Ellos Deatnu! [Länge leve Tana!] -gruppen motstår det nya Tana-avtalet och främjar samernas självbestämmelse samt lokal administration i Tana-trakten. Gruppen består av lokala samer från Tana-älven samt övriga aktiva.  

Locals Demand Self-determination in Deatnu River Valley

The indigenous-led resistance group Ellos Deatnu! (Long Live Deatnu!) held a public discussion on June 25, 2017, at the Áilegas House in Ohcejohka (Utsjoki), Finland. Participants included activists from Ellos Deatnu! and community members from both sides of the Deatnu River, which runs along the state border between Finland and Norway. The aim of the event was to discuss the new Finnish-Norwegian treaty governing fishing rights on the Deatnu River. The treaty, in force as of [DATE] has already had significant adverse effects on the rights, livelihoods and well-being of the indigenous Saami people of the region. Its ratification was widely opposed by the Saami Parliaments of both countries [etc]
Discussions at the event focused on securing the future of both the river’s salmon population and the local Saami culture. Ellos Deatnu! shared information about their work and the moratorium the group declared days earlier on the Čearretsuollu Island (Fin: Tiirasaari). Through open discussion and debate, participants shared their views and experiences with one another.
The event culminated in the drafting and signing of a declaration, which participants together with Ellos Deatnu! will circulate further in order to collect more signatures. The declaration states:
 • The Deatnu River and its tributaries belong to the people of the region. The people have the right to and responsibility for self-determination in caring for, overseeing, researching and governing their own waterways and any income resulting from their use.
 • We do not accept state ownership and management over our lands and waters.
 • The Deatnu waterways, including all resources, activities, and products related to their use, do not belong to the states, but rather to the local including Saami indigenous inhabitants of the region.
The Ellos Deatnu! -group [Long Live Deatnu!] resists the new Deatnu Agreement and works non-violently towards the self-determination of the Saami people and local governance of the Deatnu area. The group consists of local Saami from the Deatnu area as well as other activists.
For more information, please contact:
Áslat Holmberg: +358 40 8274955, gufihtar@gmail.com
Beaska Niillas: +47 918 56 318, beaskaniillas@gmail.com
Facebook: Ellos Deatnu